If The Voice Has Memory (Ru Guo Sheng Yin You Ji Yi / Yu Gu Seng Yam Yau Gei Yik / 如果声音有记忆)