Oppenheimer Imdb

  • Release info:
    Oppenheimer.2023.IMAX.All.BluRay
  • A commentary by
    mcudisvn.2.0
  • Phụ đề Tiếng Việt được thực hiện bởi MCUDISVN, MP12365. Phụ đề sẽ là phiên bản phát hành chính thức tại Rạp Việt Nam (Có kiểm duyệt câu từ theo yêu cầu của Cục Điện Ảnh). Team sẽ sớm phát hành thêm một phiên bản Edit Kiểm duyệt trong thời gian tới. Lưu ý: Phim không dành cho người dưới 18 tuổi. Runtime: 3:00:22. Tham gia Nhóm MCUDISVN để truy cập được nhiều phim hơn. Link: FB.com/groups/mcudisvn
  • 10